ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของหมู่บ้านกลองยาวแห่งบ้านตลาด ตำบลป่าหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เมษ์ธาวิน พลโยธี
เจ้าของผลงานร่วม ชิชาญา เล่ห์รักษา
คำสำคัญ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม;การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน;การพัฒนาการท่องเที่ยว;หมู่บ้านกลองยาวแห่งบ้านตลาด
หน่วยงาน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาสภาพปัจจุบันของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกลองยาวแห่งบ้านตลาด และเสนอแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านกลองยาวแห่งบ้านตลาดตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ด้านในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม(3.37) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนคือ กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวในทุกๆขั้นตอนประกอบด้วย 1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผน 3. การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และ 4. การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ จากนั้นประชาชนควรร่วมกันประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ด้านการท่องเที่ยวของชุมชนเป็นการประสานแนวคิดของคนในชุมชนให้เป็นภาพเดียวกัน และนำไปสู่การกำหนดเป้าหมาย และทิศทางของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดความยั่งยืนโดยให้สอดคล้องตามมาตรฐานทั้ง 5 ด้านขององค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
ข้อมูลเพิ่มเติม https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jms_ubu/article/view/194421/164751
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของหมู่บ้านกลองยาวแห่งบ้านตลาด ตำบลป่าหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง