ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ
เจ้าของผลงานร่วม เวทยา ใฝ่ใจดี
คำสำคัญ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน;การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน;วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาระดับการให้ความสำคัญเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจในการดำเนินธุรกิจของ SMEs ศึกษาปัจจัยด้านลักษณะธุรกิจของ SMEs ส่งผลต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และวิเคราะห์ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจในการดำเนินธุรกิจของSMEs ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยรวม ผลการวิจัยพบว่า SMEs ให้ความสำคัญกับเป้าหมายด้านแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนระดับมากที่สุด และปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจการดำเนินธุรกิจคือ ด้านการปฎิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมายระดับมากที่สุดและพบว่าธุรกิจผลิต ธุรกิจค้าส่ง และธุรกิจค้าปลีก ให้ความสำคัญด้านรับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึงและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน (SDGs4) การขจัดความยากจน (SDGs1) และการมีสุขภาพและความเป็นดีอยู่ที่ดี (SDGs3) และปัจจัยด้านการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดที่เน้นเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SMEs
ข้อมูลเพิ่มเติม https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/195202/164188
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง