ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกสำเร็จพร้อมรับประทานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุกิจ ขอเชื้อกลาง
เจ้าของผลงานร่วม กิตติยา ขอเชื้อกลาง
คำสำคัญ การจัดการความรู้;การสร้างสรรค์นวัตกรรม;กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกเพื่อรับประทาน(กวชน);ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิเคราะห์สภาพปัญญาและความต้องการ วิเคราะห์การจัดการความรู้ และเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม ผลการวิจัยพบว่า 1.) สภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกเพื่อรับประทาน. บนพื้นฐานการวิเคราะห์ของบาลานซ์กอร์การ์ด(Balanced Scorecard :BSC) ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งงบประมาณ การทำบัญชัอย่างเป็นระบบ การกระจายสินค้าสู่ลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น และนอกพื้นที่ โรงเรือนสำหรับการผลิตมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เครือข่ายที่สนับสนุนการตลาดและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับต่ำ 2.) การจัดการความรู้ในกรอบการแสวงหาความรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแบ่งปัน และการประยุกต์ใช้ความรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกเพื่อรับประทาน. ทุกกลุ่มมีอัตลักษณ์เฉพาะของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตน้ำพริก แต่ยังขาดระบบการจัดการความรู้ตั้งแต่การแสวงหาจนถึงการประยุกต์ใช้ 3.) การพัฒนาการจัดการความรู้ ได้แก่ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของทรัพยากรมนุษย์(ประธานและสมาชิก) และการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/190207/164180
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมของวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกสำเร็จพร้อมรับประทานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง