ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการบริการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นันน์ฐิยา จันทวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม สมคิด พุ่มทุเรียน , พระราชรัตนเวที
คำสำคัญ การบริหารจัดการ;วิสาหกิจชุมชน;หลักพุทธธรรม
หน่วยงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาแม่สาย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การเปรียบเทียบการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และการนำเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า 1. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ ระดับการศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และรายได้ต่อปีแตกต่างกันมีความคิดห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ไม่แตกต่างกัน จึงปฎิเสธสมมติฐานการวิจัย ในขณะที่มีเพียงผู้ตอบแบบสอบถามทีมีอายุแตกต่างกันที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ควรนำหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนามาบูรณาการร่วมด้วย ดังนี้ 1.) ควรนำหลักสัปปุริสสธรรม 7 บูรณาการร่วมกับด้านการวางแผนการผลิตเพื่อให้แผนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.)ควรนำหลักทุติยปาปณิกธรรมบูรณาการร่วมกับด้านการจัดการโครงสร้างกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.) ควรนำหลักอิทธิบาท 4.) บูรณาการร่วมกับด้านการคัดสรรสมาชิกเข้าทำงานเพื่อให้ได้สมาชิกที่มีคุณภาพดี 4. ควรนำหลักสังคหวัตถุ 4 บูรณาการร่วมกับด้านการอำนวยการเพื่อให้เกิดการดำเนินการที่ราบรื่น และ 5. )ควรนำหลักพละ 5 บูรณาการร่วมกับด้านการควบคุมการเงินและบัญชีเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jra/article/view/240952/164223
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาการบริการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง