ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มผลผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากฟางข้าวที่ปรับสภาพด้วยสารละลายกรดและด่างร่วมกับแรงดันไอน้ำที่อุณหภูมิสูงภายใต้การหมักแบบไร้ออกซิเจน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชนกนันท์ ก้องสมุทร
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
คำสำคัญ การปรับสภาพ;การหมักแบบไร้อากาศ;ฟางข้าว;มีเทน;ไฮโดรเจน
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการปรับสภาพฟางข้าวด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือสารละลายกรดซัลฟิวริกร่วมกับหม้อนึ่งความดันไอน้ำที่อุณหภูมิสูง ในการปรับปรุงองค์ประกอบลิกโนเซลลูโลสในฟางข้าว เพื่อเพิ่มผลผลิตไฮโดรเจนและมีเทนในการหมักฟางข้าวร่วมกับกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานน้ำมันปาล์มด้วยกระบวนการหมักแบบไร้ออกซิเจน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง