ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้จากแบบจำลอง CLUE – S บริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กนวรรณ เขียวจันทร์
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ,ศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต ภัทรธรรม
คำสำคัญ ป่าไม้, แบบจำลอง CLUE – S, Landsat
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้จากแบบจำลอง CLUE – S บริเวณพื้นที่สงวน ชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ที่จะเกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2564 โดยทำการประเมินจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอดีต และแบ่งเป็นการคาดการณ์ออกเป็น 3 ภาพเหตุการณ์ คือ 1) ไม่กำหนดพื้นที่ที่คุ้มครองสำหรับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ พบว่า มีพื้นที่ป่าไม้ 471,325.00 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 44.46 2) กำหนดพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1B และพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ พบว่า มีพื้นที่ป่าไม้ 476,312.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44.93 และ 3) กำหนดให้พื้นที่ของอุทยานแห่งชาติและพื้นที่ป่าสงวนเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ พบว่า มีพื้นที่ป่าไม้ 480,956.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.37
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้จากแบบจำลอง CLUE – S บริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง