ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อเนื้อไก่พื้นเมืองไทย (ชีท่าพระ)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชูศักดิ์ ประภาสวัสดิ์
เจ้าของผลงานร่วม สุเทพ เหลาทอง , อำนวย เลี้ยวธารากุล , ประสิทธิ์ รัตนชวานนท์ , ชัชวาล ประเสริฐ , ดรุณี โสภา
คำสำคัญ ไก่พื้นเมือง;ไก่ชีท่าพระ;ความแน่นนุ่ม;รสชาติ;การรับรู้
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเนื้อไก่พื้นเมือง (ชีท่าพระ) โดยการให้ชิมเนื้อไก่ย่าง และใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้ที่เข้าร่วม “การประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์” จำนวน 98 ราย, “การประชุมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น” จำนวน 72 ราย และ “การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น” จำนวน 92 ราย ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในด้านความแน่นนุ่ม กลิ่นหอมของไก่ขณะเคี้ยว และด้านรสชาติอยู่ในระดับคะแนน 3.78 – 4.16 หมายถึง พึงพอใจมาก ส่วนความพึงพอใจโดยรวม ได้คะแนน 3.92 – 4.35 หมายถึง พึงพอใจมาก ถึงมากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=70P-ANI-040.pdf&id=899&keeptrack=8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อเนื้อไก่พื้นเมืองไทย (ชีท่าพระ) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง