ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของโปรตีนที่กินได้ต่อศักยภาพในการเจริญเติบโตและความสามารถ ในการย่อยได้ของโภชนะในโคเนื้อลูกผสมบราห์มัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นัทธมน ตั้งจิตวัฒนาชัย
เจ้าของผลงานร่วม พีรพจน์ นิติพจน์
คำสำคัญ โปรตีน;เจริญเติบโต;การย่อยได้;โคเนื้อลูกผสมบราห์มัน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาผลของระดับโปรตีนที่กินได้ต่อสมรรถนะในการเจริญเติบโตและค่าความสามารถ ในการย่อยได้ของโภชนะในโคเนื้อลูกผสมบราห์มัน โดยใช้ลูกผสมบราห์มันพื้นเมืองที่มีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 154.47 ± 33.48 กิโลกรัม จำนวน 15 ตัว โดยปัจจัยอาหารทดลองคือ ระดับของโปรตีนที่กินได้จำนวน 3 ระดับได้แก่ 1) 1.1 M, 2) 1.4 M และ 3) 1.7 M (M คือ ค่าความต้องการโปรตีนเพื่อการดำรงชีพที่ระดับ 4.52 gCP/kgBW0.75/d) จากผลการทดลองพบว่า เมื่อระดับโปรตีนที่กินได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น แต่ระดับของโปรตีนในอาหารไม่ส่งผลต่ออัตราการเพิ่มขนาดของร่างกาย ด้านความสามารถในการย่อยได้ พบว่า เมื่อระดับโปรตีนที่กินได้มีค่าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าความสามารถในการย่อยได้ของอินทรียวัตถุและเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลางเพิ่มขึ้น แต่ระดับโปรตีนที่กินได้ไม่ส่งผลต่อค่าความสามารถในการย่อยได้ของโภชนะโปรตีนหยาบ และเยื่อใยที่ไม่ละลายในสาร ฟอกที่เป็นกรด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=68P-ANI-029.pdf&id=897&keeptrack=6
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของโปรตีนที่กินได้ต่อศักยภาพในการเจริญเติบโตและความสามารถ ในการย่อยได้ของโภชนะในโคเนื้อลูกผสมบราห์มัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง