ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพของการเสริมซิมไบโอติคในอาหารไก่กระทง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิชย ศุภรมย์
เจ้าของผลงานร่วม ทรงศักดิ์ จำปาวะดี , ณัฎฐนัณ แสนทวีสุข , เยาวมาลย์ ค้าเจริญ
คำสำคัญ ซิมไบโอติค;ไก่กระทง;สมรรถนะการผลิต;คุณภาพซาก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาผลการเสริมซิมไบโอติค (Biolase®) ในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของไก่กระทง โดยใช้ลูกไก่กระทงพันธุ์อาเบอร์ เอเคอร์ (Arbor acres) อายุ 1 วัน จำนวน 180 ตัว แบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มควบคุม (ไม่เสริมซิมไบโอติค) 2) กลุ่มที่เสริมซิมไบโอติคที่ ระดับ 0.05% และ 3) กลุ่มที่เสริมซิมไบโอติคที่ระดับ 0.075 % ในอาหาร ในคอก ระบบทำความเย็นด้วยไอน้ำ (evaporative cooling system) ให้น้ำและอาหารเต็มที่ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 42 วัน พบว่า น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของไก่กระทงมีค่าสูงขึ้นเมื่อเสริมสารซิมไบโอติคที่ 0.05% สูงกว่ากลุ่มควบคุม แต่ไม่แตกต่างกับกลุ่มที่เสริม 0.075 % ในทำนองเดียวกันพบว่า อัตราการแลกเนื้อของกลุ่มที่เสริม 0.05% มีค่าต่ำที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มที่เสริมสาร 0.075 % และกลุ่มควบคุม จากผลการทดลองระดับการเสริมสารซิมไบโอติค (Biolase®) ในอาหารไก่กระทงที่เหมาะสมคือ 0.05%
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=64P-ANI-011.pdf&id=893&keeptrack=12
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ประสิทธิภาพของการเสริมซิมไบโอติคในอาหารไก่กระทง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง