ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาความเข้าใจในเจตนารมณ์ของบุคคลอื่นในเด็กอนุบาลด้วยหลักการพัฒนาระบบประสาทกระจกเงา การเล่นแบบโกลาหล และลำดับขั้นความเข้าใจในเจตนารมณ์ของบุคคลอื่น PRESCHOOLER’S THEORY OF MIND (ToM) DEVELOPMENT THROUGH MIRROR NEURON SYSTEM (MNS) DEVELOPMENT, ROUGH-AND
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประดิพล เครือแก้ว
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ , นายแพทย์ภาคภูมิ บำรุงราชภักดี
คำสำคัญ ความเข้าใจในเจตนารมณ์ของบุคคลอื่น;ระบบประสาทกระจกเงา;การรู้คิดที่เกิดจากสมองน้อย;เด็กอนุบาล;THEORY OF MIND (ToM);MIRROR NEURON SYSTEM (MNS);CEREBELLAR COGNITION;PRESCHOOLER
หน่วยงาน สาขาวิชาสมอง จิตใจ และการเรียนรู้ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทร: 091-4783160 E-mail: pradipol.krua@gmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพโปรแกรมพัฒนาความเข้าใจในเจตนารมณ์ของบุคคลอื่นในเด็กอนุบาล สำหรับเด็กอนุบาล ผลการวิจัยพบว่าในระยะหลังทดลอง เด็กอนุบาลกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมฯ มีความเข้าใจในเจตนารมณ์ของบุคคลอื่นในด้านอารมณ์ และมีทักษะความเข้าใจในเจตนารมณ์ของบุคคลอื่นทั้งด้านทักษะสังคมและด้านทักษะการรู้คิด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่าโปรแกรม ฯ ช่วยเพิ่มความเข้าใจในเจตนารมณ์ของบุคคลอื่นในด้านอารมณ์ (AToM) และทักษะการเข้าใจในเจตนารมณ์ด้านทักษะทางสังคม (SsToM) และด้านทักษะการรู้คิด (CsToM) ของเด็กอนุบาลได้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • วิชาการสอน

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง