ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการเพาะและอนุบาลลูกหอยนางรม จากโรงเพาะฟักสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุวัจน์ ธัญรส
เจ้าของผลงานร่วม สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว , อภิรักษ์ สงรักษ์ , วรพร ธารางกูร
คำสำคัญ เทคนิคการเพาะ;อนุบาลลูกหอยนางรม;โรงเพาะฟัก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ปัจจุบันปริมาณลูกหอยจากธรรมชาติมีผลผลิตลดลงอย่างต่อเนื่องอันมีสาเหตุมาจากปัญหาทางด้านมลพิษทางน้ำ การเพาะพันธุ์เพื่อผลิตลูกหอยนางรมจากโรงเพาะฟักเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาการขาดแคลนลูกพันธุ์จากธรรมชาติ จากองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยมาเป็นระยะเวลานานสามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปขยายผลเพื่อสร้างเกษตรกรต้นแบบในการผลิตลูกหอยนางรมจากโรงเพาะฟักสำหรับจำหน่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรม เป็นแหล่งลูกพันธุ์ราคาถูก จะทำให้เกษตรกรมีลูกพันธุ์เพียงพอ มีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการเพาะและอนุบาลลูกหอยนางรมจากโรงเพาะฟักสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการเพาะและอนุบาลลูกหอยนางรม จากโรงเพาะฟักสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง