ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มคนพิการในสังคมไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธฤษณุ รอดรักษา
คำสำคัญ คนพิการ;ศูนย์บริการคนพิการ;สิทธิและสวัสดิการสังคม;ความเหลื่อมล้ำ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2565
คำอธิบาย การพัฒนารูปแบบการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มคนพิการในสังคมไทย เป็นการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในระดับท้องถิ่น เพื่อให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมตามกฎหมายได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการร่วมมือกันของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับทุกกลุ่ม รวมถึงคนในชุมชนในการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือดูแลคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้การสร้างความใกล้ชิดกับคนพิการและการเข้าถึงครอบครัวคนพิการจะเป็นการป้องกันคนพิการถูกทอดทิ้งได้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสังคม/ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบการให้บริการของศูนย์บริการคนพิการในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มคนพิการในสังคมไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง