ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของแม่บ้านเกษตรกร อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พลอยทิพย์ หัสดิพันธุ์
คำสำคัญ แม่บ้านเกษตรกร;การประกอบอาชีพเสริม
หน่วยงาน สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การประกอบอาชีพเสริมของแม่บ้านเกษตรกร ในอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยใช้แบบสอบถาม แม่บ้านเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเสริม มีอายุเฉลี่ย 51 ปี มีอาชีพหลัก คือ ทำสวนลำไย และมีรายได้หลักเฉลี่ย 93,769.5 บาทต่อปี ในส่วนของอาชีพเสริมพบว่า แม่บ้านเกษตรกรใช้แรงงานตนเอง มีเพียงบางส่วนที่ใช้แรงงานในครัวเรือน อาชีพเสริมส่วนใหญ่อยู่นอกภาคการเกษตร เช่น รับจ้างทั่วไป การทำหัตถกรรม และการประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้เสริมเฉลี่ย 49,897.4 บาทต่อปี มีความพึงพอใจในการประกอบอาชีพเสริมพบว่าอยู่ในระดับมาก การประกอบอาชีพเสริมทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง มีความต้องการการได้รับความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพเสริมมีอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.6 ความช่วยเหลือที่ต้องการมากที่สุดคือ แหล่งเงินทุน แรงจูงใจ ค่าตอบแทน คำแนะนำเมื่อเกิดปัญหาในการประกอบอาชีพเสริม มีปัญหาเรื่อง แรงงานไม่เพียงพอ ราคาผลผลิตสินค้าที่ไม่สม่ำเสมอ และการขาดความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P140%20Ext11.pdf&id=2852&keeptrack=7
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของแม่บ้านเกษตรกร อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง