ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความภาคภูมิใจในตนเองกับความกระตือรืนร้นในการทำงานของนักบัญชีกรมสรรพสามิต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สรณีย์ จันทร์ฉาย
เจ้าของผลงานร่วม สุวรรณ หวังเจริญเดช , นิกร ยาสมร
คำสำคัญ ความภาคภูมิใจในตนเอง;ความกระตือรืนในการทำงาน;นักบัญชีกรมสรรพสามิต
หน่วยงาน คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความภาคภูมิใจในตนเองกับความกระตือรืนร้นในการทำงานของนักบัญชีกรมสรรพสามิต โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักบัญชีกรมสรรพสามิตร พบว่า ความภาคภูมิใจในตนเอง ด้านการเชื่อมั่นในตนเอง ด้านการเคารพตนเอง และด้านการยอมรับตนเอง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความกระตือรืนร้นในการทำงาน ดังนั้น กรมสรรพสามิตควรเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการทำงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงาน สร้างความผูกพันและสร้างคุณค่านักบัญชีเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานซึ่งนำไปสู่ความกระตือรืนร้นในการทำงาน ส่งผลให้นักบัญชีสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.acc.msu.ac.th/newsEventAcc-biz/Event/Up_journal/Journal31_id314.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ความสัมพันธ์ระหว่างความภาคภูมิใจในตนเองกับความกระตือรืนร้นในการทำงานของนักบัญชีกรมสรรพสามิต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง