ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับปรุงกากกะทิและเปลือกตาลโดยใช้เอนไซม์ เพื่อเป็นพรีไบโอติกส์ในอาหารสัตว์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรพรรณ แสนภูมิ
เจ้าของผลงานร่วม สุภาวดี ฉิมทอง , ภัทราพร ภุมรินทร์ , วสุนันท์ นิ่มอนงค์ , ปฏิญญา สมทรัพย์ , ปูริดา เขียวเกษม
คำสำคัญ กากกะทิ;เปลือกตาล;เอนไซม์;พรีไบโอติกส์
หน่วยงาน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ผลผลิตน้ำตาลจากกากกะทิทั้งที่ย่อยและไม่ได้ย่อยด้วยเอนไซม์ endo-1,4-β-mannanase มีความสามารถในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ (L. plantarum) แต่ไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อโรค (E. coli) ได้ ส่วนผลผลิตน้ำตาลจากเปลือกตาลทั้งที่ย่อยและไม่ได้ย่อยด้วยเอนไซม์ endo-1,4-βmannanase ไม่สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ (L. plantarum) แต่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อโรค (E. coli) ได้ ดังนั้นผลผลิตน้ำตาลจากกากกะทิจึงมีคุณสมบัติความเป็นพรีไบโอติกส์ แต่ไม่สามารถใช้เป็นสารต้านเชื้อก่อโรคได้ ในขณะที่ผลผลิตน้ำตาลจากเปลือกตาลไม่มีคุณสมบัติความเป็นพรีไบโอติกส์ แต่สามารถใช้เป็นสารต้านเชื้อก่อโรคได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=27_Ani09.pdf&id=4061&keeptrack=9
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การปรับปรุงกากกะทิและเปลือกตาลโดยใช้เอนไซม์ เพื่อเป็นพรีไบโอติกส์ในอาหารสัตว์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง