ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของระดับโปรตีนในอาหารผสมสำเร็จต่อการกินได้และการเจริญเติบโตในแพะพันธุ์พื้นเมือง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รุ่งรัตน์ ประสมสุข
เจ้าของผลงานร่วม บดี คำสีเขียว , ภูมิธร เมืองจันทร์ , โอภาส พิมพา
คำสำคัญ ระดับโปรตีน;ค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมน;สมรรถภาพการเจริญเติบโต;แพะพื้นเมือง
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาผลของระดับโปรตีนที่แตกต่างกันในสูตรอาหารผสมสำเร็จ ต่อการกินได้และการเจริญเติบโตในแพะสายพันธุ์พื้นเมือง โดยใช้แพะรุ่นพันธุ์พื้นเมืองเพศผู้ อาหารทดลองที่มีระดับโปรตีนแตกต่างกัน ดังนี้ ร้อยละ 9, 12 และ 15 โดยใช้ใบปาล์มน้ำมันเป็นอาหารหยาบหลัก เป็นระยะเวลา 2 เดือน พบว่าปริมาณการกินได้ น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว และค่าความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนชั่วโมงที่ 0, 2 และ 4 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นของยูเรีย-ไนโตรเจนในกระแสเลือด สูงขึ้นเมื่อเพิ่มระดับโปรตีนในสูตรอาหารผสมสำเร็จ สรุปว่า สามารถใช้สูตรอาหารผสมสำเร็จ ที่มีระดับโปรตีน 15% โดยไม่กระทบต่อการกินได้และการเจริญเติบโตของแพะสายพันธุ์พื้นเมือง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=38_Ani321.pdf&id=4009&keeptrack=10
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของระดับโปรตีนในอาหารผสมสำเร็จต่อการกินได้และการเจริญเติบโตในแพะพันธุ์พื้นเมือง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง