ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนต่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง: กรณีศึกษาประชาชนในตําบลผาสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดน่าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อัจฉราพร ปะทิ
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ ความรู้ความเข้าใจ
หน่วยงาน ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ประชาชนในตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มีความรู้ ความเข้าใจต่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยรวมมีระดับความรู้ ความเข้าใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ความหมายของคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในระดับมาก ยกเว้นด้านกฎหมายคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ซึ่งประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอยู่ในระดับน้อย ความจำเป็นที่ต้องการมีการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง คือ การให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ควรสร้างอาชีพมากกว่าการให้เงิน รูปแบบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า มีการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่ที่อาศัยอยู่สำหรับบริการที่จัดให้แก่คนไร้ที่พึ่ง การฝึกอาชีพให้กับคนไร้ที่พึ่งทำให้เขาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มีความคิดเห็นว่า มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5705037082_4989_4009.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนต่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง: กรณีศึกษาประชาชนในตําบลผาสิงห์ อําเภอเมือง จังหวัดน่าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง