ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านสวัสดิการสังคมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รัชนี สุดจิตร์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ คนไร้ที่พึ่ง;สวัสดิการสังคม;สังคมสงเคราะห์
หน่วยงาน สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนไร้ที่พึ่งนำหลักสังคมสงเคราะห์มาใช้ ในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันในการให้บริการ แต่สิ่งที่มีความเหมือนกันคือ การมุ่งเน้นพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสำหรับบุคคลไร้ที่พึ่ง, การสัมภาษณ์ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ มีความคิดเห็นต่อนโยบาย รูปแบบ คือ การมุ่งเน้นการพัฒนาการบริการคนไร้ที่พึ่งได้แก่ การบริการ การบริหารสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อม และการประสานเครือข่าย การประเมินตนเองของสถานแรกรับ/สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง โดยการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของหน่วยงานที่มีอยู่เพื่อวางแนวทางในการสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานคนไร้ที่พึ่ง การมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกมากขึ้นและมุ่งเน้นการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิมากขึ้นเช่น การนำผู้บริการไปใช้ชีวิตอยู่กับชุมชนภายในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนคืนผู้รับบริการกลับสู่สังคม เป็นต้น การจัดทำโครงการใหม่ๆ เช่น โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้ผู้รับบริการมาให้บริการล้างรถ การฝึกอาชีพ และการทำการเกษตร เป็นต้น เพื่อพัฒนาคนไร้ที่พึ่งที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้กลับคืนสู่สังคม ปัญหาอุปสรรคในการจัดสวัสดิการคือ การส่งตัวเข้าสถานสงเคราะห์ไม่ตรงกับความต้องการของคนไร้ที่พึ่ง ผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งมีจำนวนมากและมีหลายประเภท มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.mfa.go.th/dvifa/contents/filemanager/files/nbt/nbt1/IS1063.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านสวัสดิการสังคมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง