ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยความสำเร็จต่อการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เป็นเลิศของสถานบริการสาธารณสุขพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม สุวิช ธรรมปาโล , สมคิด เพชรชาตรี , อาอิซะฮ์ มูซอ
คำสำคัญ ปัจจัยความสำเร็จ;สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค;จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาปัจจัยความสำเร็จต่อการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เป็นเลิศของสถานบริการสาธารณสุข ด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และผู้นำชุมชน อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประกอบด้วย 1) ผู้รับผิดชอบงานหลักและรอง 2) กระบวนการและรูปแบบการดำเนินงาน 3) ปัจจัยแรงสนับสนุนและสัมพันธภาพระหว่างภาคีเครือข่าย ปัจจัยทั้ง 3 ประเด็นเป็นกลไกขับเคลื่อนงานสร้างเสริมภูมิกันโรคให้ประสบผลสำเร็จในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงควรส่งเสริมปัจจัย 3 ประการสู่การกำหนดแนวทางนโยบาย ให้สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกแห่งนำไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มภูมิคุ้มกันในชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://digitaljournals.moph.go.th/index.php/JHS/article/view/6418
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ปัจจัยความสำเร็จต่อการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เป็นเลิศของสถานบริการสาธารณสุขพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง