ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการซื้ออาหารสำเร็จรูปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดวงใจ หทัยวิวัฒน์กุล
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ อาหารสำเร็จรูป;พฤติกรรมการซื้ออาหาร
หน่วยงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย พฤติกรรมการซื้ออาหารสำเร็จรูปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ผู้บริโภคเป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี รายได้ 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน จำนวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน ความถี่ในการซื้ออาหารสำเร็จรูปมากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน ซื้ออาหารสำเร็จรูปในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 น. ระยะเวลาการซื้อ 10-20 นาที ค่าใช้จ่าย 100-200 บาท ซื้อที่ร้านขายอาหารใกล้บ้าน เหตุผลที่เลือกซื้อคือ ความสะดวกในการซื้อ ทราบแหล่งข้อมูลอาหารสำเร็จรูปด้วยตนเอง เหตุผลการซื้ออาหารสำเร็จรูปคือ สินค้ามีให้เลือกหลากหลาย รองลงมาคือ สินค้าหลายรสชาติหลายรูปแบบ สินค้าตรงตามความต้องการ สินค้ามีคุณภาพดี ใหม่ สด สะอาด ส่วนสินค้ามีการรับประกัน สามารถเปลี่ยน/คืนได้ ตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://e-research.sru.ac.th/?q=node/39
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


พฤติกรรมการซื้ออาหารสำเร็จรูปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง