ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกประกอบอาชีพอิสระของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 รอบปกติโรงเรียนพณิชยการเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มานิตย์ จอมศรีกระยอม
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ อาชีพอิสระ;การประกอบอาชีพ
หน่วยงาน สาขาวิชาธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเลือกประกอบอาชีพอิสระของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 รอบปกติ อยู่ในระดับมาก เพราะนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสายอาชีพจึงมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพอิสระ มีความสนใจในการเลือกประกอบอาชีพอิสระเมื่อจบการศึกษาจะนำไปประกอบอาชีพตามความเหมาะสม ครอบครัวที่มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระมีส่วนสนับสนุนในการเลือกประกอบอาชีพอิสระ การมีแหล่งเงินทุน ค่านิยมในการประกอบอาชีพ สภาพแวดล้อมในครอบครัวเอื้ออำนวยและผลตอบแทนดี การมีคุณลักษณะของผู้ประกอบการอยู่ในระดับมากเพราะการมีเงินทุน ความสนใจ ความรับผิดชอบ รู้วิธีการกำหนดวิสัยทัศน์ มีความสามารถรองรับความกดดันจากการประกอบธุรกิจ มีความคิดริ่เริ่มและกล้ารับผิดชอบต่อการริเริ่มใหม่ๆ ความต้องการความอิสระในการทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/4012/Manit_C.pdf?sequence=1
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกประกอบอาชีพอิสระของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 รอบปกติโรงเรียนพณิชยการเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง