ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลปลาหมอไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เอกรัตน์ มาตรทอง
เจ้าของผลงานร่วม บัณฑิต ยวงสร้อย , สุทธิศักดิ์ บุญยัง
คำสำคัญ ปลาหมอไทย;โปรตีน;พลังงานและเจริญเติบโต
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาอาหารที่มีระดับโปรตีน และพลังงาน รวมแตกต่างกัน 9 สูตร ศึกษาระดับโปรตีน 35, 40 และ 45% และแต่ละระดับโปรตีนมีพลังงานรวมได้ 300, 325 และ 350 กิโลแคลอรี่/อาหาร 100 ก. เป็นเวลา 60 วัน พบว่า ปลาหมอไทยที่อนุบาลด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 45% และมีพลังงานรวม 325 กิโลแคลอรี่/อาหาร 100 ก. โดยมีสัดส่วนของพลังงานต่อโปรตีนที่ 7.2 กิโลแคลอรี่/ ก.โปรตีน มีการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์จากอาหารดีที่สุด โดยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น (4.27±0.78 ก./ตัว) น้ำหนักเพิ่มต่อตัวต่อวัน (0.09±0.01 ก./ตัว/วัน) อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (3.49±0.28%/วัน) อัตราการแลกเนื้อ (2.13±0.37) ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (1.36±0.22) และโปรตีนเพิ่ม (0.10±0.01) ดีกว่าปลาหมอไทยในกลุ่มอื่น ดังนั้น การอนุบาลปลาหมอไทยน้ำหนักเฉลี่ย 0.8±0.04 ก./ตัว จึงควรมีระดับโปรตีน 45% และพลังงานรวมในอาหาร 325 กิโลแคลอรี่/อาหาร 100 ก. ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมที่มีผลทำให้ปลาหมอไทยมีการเจริญเติบโต และการใช้ประโยชน์จากอาหารของปลาหมอไทยดีที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://paj.rmu.ac.th/jn/home/journal_file/22.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การศึกษาระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับการอนุบาลปลาหมอไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง