ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของอายุการตัดหญ้าแพงโกล่าต่อผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะในเขต จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธันวา ไวยบท
เจ้าของผลงานร่วม มนตรี ทองเชื้อ
คำสำคัญ ผลผลิตและคุณค่าโภชนะ;หญ้าแพงโกล่า;อายุการตัด
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาปัจจัยอายุการตัดหญ้าแพงโกล่าต่อผลผลิตและคุณค่าโภชนะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาคุณค่าทางโภชนะของหญ้าแพงโกล่าที่มีการเจริญเติบโตต่างกัน แบ่งอายุการตัดเป็น 4 ระยะได้แก่ 25, 35, 45 และ 60 วัน หาผลผลิตน้ำหนักแห้งรวม และนำมาวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี ค่าวัตถุแห้ง (DM), โปรตีน (CP), เยื่อใยรวม (NDF) และเยื่อใยที่ไม่ละลายในกรด (ADF) ผลการทดลองปรากฏว่า การตัดหญ้าแพงโกล่าที่มีอายุการตัดเพิ่มขึ้นทำให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งรวม (TDMY) เพิ่มขึ้น โดยมีค่าเท่ากับ 4,865, 5,350, 5,385 และ 5,497 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี แต่การตัดหญ้าแพงโกล่า ที่มีอายุการตัดเพิ่มขึ้น พบว่า DM และ CP ลดลง ส่วนค่า NDF และ ADF มีค่าเพิ่มขึ้น ดังนั้นอายุการตัดหญ้าแพงโกล่าต่อผลผลิตและคุณค่าโภชนะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ควรตัดในช่วงอายุ 35-45 วัน โดยจะทำให้มีผลผลิตน้ำหนักแห้งรวมเท่ากัน 5,350 – 5,385 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และมีระดับค่า CP, DM, ADF และ NDF เท่ากับ 13.4 - 11.4, 25.80-31.81, 34.81 – 35.66 และ 60.65 - 63.35 เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=63P-ANI-003.pdf&id=892&keeptrack=10
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของอายุการตัดหญ้าแพงโกล่าต่อผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะในเขต จังหวัดนครสวรรค์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง