ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis B076 เพื่อการเคลือบเมล็ดและพ่นทางใบ เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กุศล ถมมา
เจ้าของผลงานร่วม พิศาล ศิริธร
คำสำคัญ แบซิลลัส;การเคลือบเมล็ด;โรคผลเน่าจากแบคทีเรีย;แคนตาลูป
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาประสิทธิภาพการเป็นปฏิปักษ์ของเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis B076 ต่อเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac) ไอโซเลต KK9 สาเหตุโรคผลเน่าจากแบคทีเรีย (bacterial fruit blotch) บนอาหาร nutrient agar (NA) พบว่าสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชได้ดี เมื่อเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ B. subtilis B076 ในอาหาร nutrient broth (NB) ที่เติมกลูโคส (glucose) 2% พบว่าเชื้อแบคทีเรียสามารถสร้างเซลล์ทนร้อนได้ในสัดส่วนมากที่สุด ในวันที่ 5 ของการเลี้ยง เมื่อนำตะกอนเซลล์ไปผ่านกระบวนการระเหิดแห้งด้วยเครื่อง Lyophilizer ทำให้ปริมาณเซลล์แบคทีเรียปฏิปักษ์ลดลง โดยผงแห้งของแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ได้สามารถผสมกับสารเคลือบ BS-coat2 ได้ดี โดยมีปริมาณแบคทีเรียปฏิปักษ์ ติดอยู่ที่ผิวเมล็ดหลังเคลือบเฉลี่ย 7x105 cfu/เมล็ด และเริ่มลดลงตั้งแต่ปลายเดือนที่ 3-5 ของการเก็บรักษา ซึ่งในเดือนที่ 5 มีแบคทีเรียคงเหลือ 1.2x105 cfu/เมล็ด เมื่อนำผงแห้งของแบคทีเรีย B. subtilis B076 มาพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์สูตรน้ำจำนวน 3 สูตรคือ สูตรผสมน้ำ, สูตรผสม NB และสูตรผสมสาร จับใบ (polyoxyethylene alkyl aryl ether + organic sulfonate sodium salt 62%) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Aac KK9 บนใบแตงแคนตาลูป พบว่ากรรมวิธีที่พ่นชีวภัณฑ์ก่อนพ่นเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรค สามารถลดการเกิดโรคได้ดีกว่ากรรมวิธีที่พ่นเชื้อสาเหตุโรคก่อน โดยชีวภัณฑ์ทั้ง 3 สูตร สามารถลดการเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Aac KK9 ได้ดีใกล้เคียงกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=57O-PHATO-060.pdf&id=886&keeptrack=1
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis B076 เพื่อการเคลือบเมล็ดและพ่นทางใบ เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง