ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อิทธิพลของน้ำหมักมูลไส้เดือนดินต่อการเร่งการเจริญเติบโตของราก และการแตกตาข้างของมันสำปะหลัง 3 พันธุ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จิระพร เชยชิต
เจ้าของผลงานร่วม ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย , มงคล ต๊ะอุ่น
คำสำคัญ น้ำหมักโดยไส้เดือนดิน;การแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง;การเกิดราก;ตาข้าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาอิทธิพลของน้ำหมักโดยไส้เดือนดินต่อการเกิดราก การแตกตาข้างและน้ำหนักรากของท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ประกอบด้วย ไม่แช่ท่อนพันธุ์, แช่ท่อนพันธุ์ด้วยน้ำกลั่น, แช่ท่อนพันธุ์ด้วยน้ำหมักโดยไส้เดือนดิน 50% และแช่ท่อนพันธุ์ด้วยน้ำหมักโดยไส้เดือนดิน 100% ใช้มันสำปะหลัง 3 สายพันธุ์ (ระยอง 7, ระยอง 9 และเกษตรศาสตร์ 50) ผลการศึกษาพบว่า น้ำหมักมูลไส้เดือนดินสามารถช่วยในการเร่งการเกิดรากของมันสำปะหลังได้ทั้ง 3 สายพันธุ์ ที่ระยะเวลา 14-21 วันหลังปลูก ส่วนในระยะแรก 7 วัน ยังไม่เห็นความแตกต่าง การแช่ท่อนพันธุ์ด้วยน้ำหมักโดยไส้เดือนดินที่เจือจาง 50 และ 100% โดยน้ำหนัก ทำให้การงอกของรากมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับแช่ด้วยน้ำเปล่าที่ระยะเวลา 21 วัน การแช่น้ำหมักมูลไส้เดือนดินสามารถช่วยในการเร่งการเกิดตาข้างของมันสำปะหลังได้ตั้งแต่ระยะเวลา 7-21 วัน หลังปลูก ซึ่งการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยน้ำหมักโดยไส้เดือนดินที่เจือจาง 50 และ 100% โดยน้ำหนัก ทำให้เกิดตาข้างของมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับแช่ด้วยน้ำเปล่าเมื่อระยะเวลา 21 วัน การแช่น้ำหมักโดยไส้เดือนดินมีอิทธิพลในทางบวกต่อพัฒนาการเริ่มต้นของราก ตาข้าง และการเจริญเติบโตของรากมันสำปะหลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=50O-SOIL-019.pdf&id=879&keeptrack=7
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


อิทธิพลของน้ำหมักมูลไส้เดือนดินต่อการเร่งการเจริญเติบโตของราก และการแตกตาข้างของมันสำปะหลัง 3 พันธุ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง