ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อ Leifsonia xyli subsp. xyli สาเหตุโรคตอแคระแกร็นของอ้อย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วุฒิฑารักษ์ บุญสนธิ
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินต์ ภัทรภูวดล , รองศาสตราจารย์วิชัย โฆสิตรัตน , อาจารย์จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์
คำสำคัญ โรคตอแคระแกร็นของอ้อย;Ratoon stunting disease;Leifsonia xyli subsp. xyli;qPCR-HRM
หน่วยงาน ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โรคตอแคระแกร็นของอ้อยที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Leifsonia xyli subsp. xyli (LXX) ที่ทำให้ผลผลิตอ้อยลดลงได้ 5-30% เนื่องจากอ้อยที่ติดเชื้อนี้ อาจไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการไม่ชัดเจน ทำให้ยากต่อการตรวจวินิจฉัย งานวิจัยนี้ได้พัฒนาเทคนิค quantitative polymerase chain reaction (qPCR) ร่วมกับการวิเคราะห์ค่า melt peak ด้วยเทคนิค high resolution melting analysis (HRM) ที่สามารถตรวจเชื้อ LXX ในท่อนพันธุ์อ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเทคนิค qPCR-HRM ที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ในการตรวจติดตามเฝ้าระวังการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อ Leifsonia xyli subsp. xyli สาเหตุโรคตอแคระแกร็นของอ้อย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง