ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินและการจัดการความบกพร่องของการทรงตัวและความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้ที่มีภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุษบา ฉั่วตระกูล
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.สมพร สังขรัตน์
คำสำคัญ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง;การทรงตัว;ความเสี่ยงต่อการหกล้ม;การฟื้นฟู
หน่วยงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกการทรงตัวร่วมกับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดที่บ้าน ในระยะเวลา 8 สัปดาห์สำหรับผู้ที่มีภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรังร่วมกับมีความบกพร่องในการทรงตัว สามารถเพิ่มความสามารถในการทรงตัว เพิ่มความมั่นใจในการทรงตัวขณะทำกิจกรรม เพิ่มสมรรถภาพทางกาย ลดความเสี่ยงในการหกล้ม ลดความรุนแรงของอาการที่สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีการดำเนินโรคที่ดีกว่ากลุ่มผู้ที่มีภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรังร่วมกับมีความบกพร่องในการทรงตัวที่ซึ่งได้รับการฝึกเฉพะโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพปอดที่บ้านเพียงอย่างเดียวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง