ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จิระนันท์ อินทรีย์
เจ้าของผลงานร่วม จารึก ณัฏฐากรกุล , จิรัฐติ ธรรมศิริ , พีรพจน์ นิติพจน์
คำสำคัญ การผลิตไก่พื้นเมือง;ไก่ลูกผสม;เพื่อพัฒนา;อย่างยั่งยืน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการการผลิตไก่พื้นเมืองและไก่ลูกผสมเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแก่เกษตรกร/กลุ่มอาชีพในชุมชน 2) ทำการวางแผนต้นทุนการผลิตและการจัดการทางการตลาด 3) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายเกษตรกร/กลุ่มอาชีพผู้ผลิตไก่พื้นเมืองและไก่พื้นเมืองลูกผสมการดำเนินโครงการครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 12 เดือน การดำเนินโครงการเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ไก่พื้นเมืองและลูกผสมพื้นเมือง เทคโนโลยีด้านการผสมเทียม เทคโนโลยีการจัดการเลี้ยงดูไก่พื้นเมืองและลูกผสมของเกษตรกรรายย่อย เทคโนโลยีอาหารและการให้อาหารไก่พื้นเมือง เทคโนโลยีการผลิตและตรวจสอบคุณภาพเนื้อไก่พื้นเมืองและลูกผสม รวมไปถึงเทคโนโลยีการสุขาภิบาลป้องกันโรค โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 120 คน
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • สัตว์เลี้ยง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง