ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ในท่าเรือแหลมบัง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงลำดับ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รวมพล จันทศาสตร์
เจ้าของผลงานร่วม สุรัตน์ จันทองปาน , ไชยยศ ไชยมั่นคง
คำสำคัญ ต้นทุนการขนส่งสินค้า;ตู้คอนเทรนเนอร์;การวิเคราะห์เชิงลำดับ
หน่วยงาน คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขนส่งสินค้าตู้คอนเทรนเนอร์ในท่าเรือแหลมฉบังและนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนของการขนส่งสินค้าตู้คอนเทรนเนอร์ในท่าเรือแหลมฉบัง ผลการวิจัยพบว่า ลำดับความสำคัญของรูปแบบการขนส่งสินค้าด้วยระบบตู้คอนเทรนเนอร์ขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังนี้ 1.)ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 2.) ระยะเวลาในการขนส่ง 3.) ความปลอดภัยในการขนส่ง 4.) ความถี่ในการขนส่ง ทั้งนี้ รูปแบบการขนส่งทางเรือมีความสำคัญที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาคือ ขนส่งโดยทางรถไฟ ร้อยละ 25 และทางถนน ร้อยละ 21 ตามลำดับสรุปได้ว่ารูปแบบการขนส่งทางเรือเหมาะสมที่สุดในการขนส่งด้วยระบบคอนเทรนเนอร์ เมื่อศึกษาเรื่องน้ำหนักของสินค้าในวิธีการขนส่งที่แต่ละวิธีโดยจัดลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่า การขนส่งจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังจังหวัดสงขลา การขนส่งทางเรือมีค่าน้ำหนัก 0.479 การขนส่งทางรางมีค่าน้ำหนัก 0.269 และการขนส่งทางถนนมีค่าน้ำหนัก 0.252
ข้อมูลเพิ่มเติม https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SB_Journal/article/view/149634/109821
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ในท่าเรือแหลมบัง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงลำดับ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง