ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จในกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศุภมาส แหวนวิเศษ
เจ้าของผลงานร่วม เจริญชัย เอกมาไพศาล
คำสำคัญ การมีส่วนร่วม;การท่องเที่ยวโดยชุมชน;ชุมชนต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน;ตราด
หน่วยงาน คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด และศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักในชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลน้ำเชี่ยว ส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 51-60 ปี อาชีพหลักคือ ค้าขาย การศึกษาสูงสุด คือ ระดับประถมศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่ม คือ 250,000-800,000 บาท สถานภาพในชมรม คือ สมาชิกชมรม พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน นอกจากนี้ ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นไลน์(LINE) การแจ้งตรง การบอกต่อ การโทรศัพท์ การประชุมต่างๆ และปัจจัยด้านการเมืองท้องถิ่นประเด็นผู้มีบทบาทสำคัญในการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ตำบลน้ำเชี่ยว ได้แก่ นายกเทศมนตรีและประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลน้ำเชี่ยว
ข้อมูลเพิ่มเติม http://tujournals.tu.ac.th/thammasatjournal/detailart.aspx?ArticleID=1875
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ปัจจัยแห่งความสำเร็จในกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง