ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง 1 อำเภอ 1 รพ.สต. : ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ สารีโส
คำสำคัญ ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา;การดูแลระยะยาว;ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ;การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
หน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการ 1 อำเภอ 1 รพ.สต. : ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา มีวัตถุประสงค์คือ 1) พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา 2) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองตามศักยภาพของตน ลดการพึ่งพิงบุคคลอื่น 3) สร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา จังหวัดเชียงราย และ 4) สร้างชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาของจังหวัดเชียงราย ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน ใช้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามขั้นตอนกระบวนการการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมบุคลากรในทีม 2) การระบุความรู้ที่องค์กรต้องการ 3) การกลั่นกรองรูปแบบความรู้ที่องค์กรต้องการ 4) การจัดหาเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการนำความรู้ไปใช้ 5) การนำความรู้ไปใช้ 6) การประเมินผลการใช้ความรู้ และ 7) การสรุปผลการใช้ความรู้
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


1 อำเภอ 1 รพ.สต. : ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง