1 อำเภอ 1 รพ.สต. : ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  1 อำเภอ 1 รพ.สต. : ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา
เจ้าของผลงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ สารีโส
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา, การดูแลระยะยาว, ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ, การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
หน่วยงาน :  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คำอธิบาย :  โครงการ 1 อำเภอ 1 รพ.สต. : ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา มีวัตถุประสงค์คือ 1) พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา 2) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองตามศักยภาพของตน ลดการพึ่งพิงบุคคลอื่น 3) สร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา จังหวัดเชียงราย และ 4) สร้างชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาของจังหวัดเชียงราย ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน ใช้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามขั้นตอนกระบวนการการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมบุคลากรในทีม 2) การระบุความรู้ที่องค์กรต้องการ 3) การกลั่นกรองรูปแบบความรู้ที่องค์กรต้องการ 4) การจัดหาเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการนำความรู้ไปใช้ 5) การนำความรู้ไปใช้ 6) การประเมินผลการใช้ความรู้ และ 7) การสรุปผลการใช้ความรู้
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์, สังคมวิทยา, การศึกษา
 
Creative Commons License
1 อำเภอ 1 รพ.สต. : ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710