การศึกษาเพื่อการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จ. สระบุรี

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การศึกษาเพื่อการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จ. สระบุรี
เจ้าของผลงาน :  ณธกร อุไรรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ออกแบบบรรจุภัณฑ์, เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น, ภาพลัษณ์บรรจุภัณฑ์
หน่วยงาน :  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คำอธิบาย :  การศึกษาองค์ประกอบต่างๆในการใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ และพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยให้กลุ่มเกษตรกรมีบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ที่มีเอกลักษณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและกลุ่มในการจัดจำหน่ายข้าว พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกวัสดุที่สัมพันธ์กับตัวผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ จากการที่นำถุงกระสอบมาใช้เป็นวัสดุในการทำบรรจุภัณฑ์ แต่การบรรจุค่อนข้างซับซ้อนมีหลายขั้นตอน ซึ่งในอนาคตถ้ามีการสั่งซื้อข้าวในจำนวนมากอาจทำให้เกิดปัญหาได้ ควรปรับดีไซน์สายคาดถุงกระสอบเป็นการสกรีนสายคาดบนกระสอบเพื่อความสามารถในผลิตได้ง่ายขึ้น ออกแบบทำโลโก้ให้เป็นรูปอาแป๊ะเจ๊กเชยเพื่อสร้างการจดจำ ในส่วนการใช้ถุงกระสอบสื่อถึงความเป็นข้าวได้ดี สื่อสารวิถีวัฒนธรรมความเป็นสินค้าทางการเกษตรได้ดี
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.dpu.ac.th/dpurdi/upload/public/23uxqo5erqu8os8ggs.pdf
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   ปรัชญา
 
Creative Commons License
การศึกษาเพื่อการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จ. สระบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710