การออกแบบข้อมูลเชิงภาพสำหรับสื่อการเรียนรู้ เรื่อง ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ สำหรับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การออกแบบข้อมูลเชิงภาพสำหรับสื่อการเรียนรู้ เรื่อง ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ สำหรับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เจ้าของผลงาน :  ชลิดา รัชตะพงศ์ธร
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้, การเรียนรู้ชุมชน, ข้าวพันธุ์พื้นเมือง, ข้าวพื้นเมืองไทย
หน่วยงาน :  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คำอธิบาย :  การศึกษาการออกแบบข้อมูลเชิงภาพสำหรับสื่อการเรียนรู้เรื่องข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ พบว่า การออกแบบข้อมูลเชิงภาพ ที่สามารถสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีนั้น ควรมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ มีความเป็นท้องถิ่น เรียบง่าย เป็นภาพประกอบแบบการ์ตูนที่แสดงถึงการดำรงชีวิตของชาวนาที่เหมือนจริง และสื่อสารข้อมูลออกมาได้อย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากขั้นตอนการปลูกข้าว ประโยชน์ของข้าว ประวัติข้าว ที่ดูมีความเป็นธรรมชาติ และควรออกแบบข้อมูลเชิงภาพให้เหมาะสำหรับการผลิตจริงได้ในสื่อนิทรรศการ เพื่อพัฒนาต่อยอดงานออกแบบร่วมกับพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมรับรู้และเข้าใจเนื้อหาของข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ จังหวัดสระบุรีได้ต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.dpu.ac.th/dpurdi/upload/public/2xs7koompiqsgo4wkc.pdf
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   ปรัชญา
 
Creative Commons License
การออกแบบข้อมูลเชิงภาพสำหรับสื่อการเรียนรู้ เรื่อง ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ สำหรับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710