ความรอบรู้ทางโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ความรอบรู้ทางโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เจ้าของผลงาน :  พรวิภา ศิริพิชญ์ตระกูล
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ความรอบรู้ทางโภชนาการ, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยมหิดล
คำอธิบาย :  การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจแบบตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความ รอบรู้ทางโภชนาการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง จากกลุ่มตัวอย่าง 535 คน ผลการศึกษาพบ ร้อยละ 38.9 ของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นที่มีความรอบรู้ด้านโภชนาการในระดับเพียงพอ และสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าสามขึ้นไป เพศหญิง และการใช้แหล่งข้อมูลจากสื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
Creative Commons License
ความรอบรู้ทางโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710