ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความรอบรู้ทางโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรวิภา ศิริพิชญ์ตระกูล
คำสำคัญ ความรอบรู้ทางโภชนาการ;นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3;โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจแบบตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความ รอบรู้ทางโภชนาการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง จากกลุ่มตัวอย่าง 535 คน ผลการศึกษาพบ ร้อยละ 38.9 ของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นที่มีความรอบรู้ด้านโภชนาการในระดับเพียงพอ และสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าสามขึ้นไป เพศหญิง และการใช้แหล่งข้อมูลจากสื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ความรอบรู้ทางโภชนาการในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.