ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความรู้ของกลุ่มการศึกษาในระบบล็อกโอเคเนชั่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อภิญญาภรณ์ โสภา
เจ้าของผลงานร่วม วศิน เหลี่ยมปรีชา , ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ
คำสำคัญ การแลกเปลี่ยนความรู้;ประสิทธิภาพ;บล็อก
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาลักษณะการแลกเปลี่ยนความรู้จากบล็อก ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในองค์กรต่อไป การศึกษาบล็อกโอเคเนชั่นจำนวน 308 ราย โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ และแบบสัมภาษณ์ พบว่า มีปัจจัยด้านการแลกเปลี่ยนความรู้หลาย ๆ ปัจจัย ที่มีผลต่อประสิทธิภาพบุคคลและทีมทั้งในด้านปัจจัยที่เกี่ยวกับความรู้ภายในบล็อก ปัจจัยที่เป็นกระบวนการในการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งผู้ส่งและผู้รับ พร้อมทั้งปัจจัยการแบ่งปันบริบทเพื่อสนับสนุนให้การแลกเปลี่ยนความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปัจจัยการเรียนรู้ที่ผู้รับความรู้สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ซึ่งสามารถสรุปได้จากผลการศึกษาว่า ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกและส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพบุคคลและทีม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54915/45581
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความรู้ของกลุ่มการศึกษาในระบบล็อกโอเคเนชั่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.