ค้นหา


2,435 ผลลัพธ์การค้นหา ทั้งหมด

   

"น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
จำนวนผู้เข้าชม : 1778 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2558

"ผงซุปที่มีส่วนผสมใบมะรุมและใบหม่อน"

เจ้าของผลงาน : นางสาวฉัตรชฎา สุตาลังกา
จำนวนผู้เข้าชม : 401 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2558

"ผู้ด้อยโอกาส"

เจ้าของผลงาน : พรไพลิน เพ็งขะ
จำนวนผู้เข้าชม : 258 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2558

"พุทรานมสด" พืชเศรษฐกิจสร้างรายได้

เจ้าของผลงาน : สมาน ศรีทอง
จำนวนผู้เข้าชม : 33 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2560

"มะพร้าวน้ำหอม" ส่งออก

เจ้าของผลงาน : ไพบูลย์ ศิลสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม : 40 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2560

"วัสดุฉลาด" เพื่อการแพทย์ โดยทีม SMART Lab มจธ.

เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
จำนวนผู้เข้าชม : 79 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2559

"หุ่นยนต์กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก"

เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ
จำนวนผู้เข้าชม : 49 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2559

"แผ่นเส้นใยนาโนผสมสารเควอร์ซิติน" เร่งการฟื้นคืนสภาพของเส้นประสาทหลังบาดเจ็บและการหายของแผลในภาวะเบาหวาน

เจ้าของผลงาน : น.ส. ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว
จำนวนผู้เข้าชม : 387 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2015

"โอกาสทางการศึกษากับจิตสำนึกต่อการกู้ยืม" กยศ. โดย

เจ้าของผลงาน : นายสมชัย สัจจพงศ์
จำนวนผู้เข้าชม : 48 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2559

"ไก่แจ้ไทย" ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก

เจ้าของผลงาน : สุทิน วงศ์ใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม : 133 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2559
   

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710