ค้นหา


3,635 ผลลัพธ์การค้นหา ทั้งหมด

   

"ผิวแห้งคัน ในผู้สูงอายุ"

เจ้าของผลงาน : พญ.กิตตินันท์ สมุทรสินธุ์
จำนวนผู้เข้าชม : 87 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2560

"ผู้ด้อยโอกาส"

เจ้าของผลงาน : พรไพลิน เพ็งขะ
จำนวนผู้เข้าชม : 441 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2558

"มะพร้าวน้ำหอม" ส่งออก

เจ้าของผลงาน : ไพบูลย์ ศิลสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม : 269 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2560

"วัสดุฉลาด" เพื่อการแพทย์ โดยทีม SMART Lab มจธ.

เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
จำนวนผู้เข้าชม : 290 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2559

"วิจัยสมุนไพรไทยรักษาโรค"

เจ้าของผลงาน : ดร.นพ.ฉัตรชัย สวัสดิไชย
จำนวนผู้เข้าชม : 127 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2560

"ศิลปะร่วมสมัยไทย"

เจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
จำนวนผู้เข้าชม : 91 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2560

"สมุนไพร ผักเบี้ยใหญ่"

เจ้าของผลงาน : เด็กบ้านสวน
จำนวนผู้เข้าชม : 87 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2560

"สมุนไพรต้านมะเร็ง"

เจ้าของผลงาน : SAMSAM THAILAND
จำนวนผู้เข้าชม : 228 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2560

"สิทธิผู้พิการ"

เจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยธนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม : 66 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2560

"หุ่นยนต์กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก"

เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ
จำนวนผู้เข้าชม : 228 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2559
   

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710