ค้นหา


5,447 ผลลัพธ์การค้นหา ทั้งหมด

   

"ผงซุปที่มีส่วนผสมใบมะรุมและใบหม่อน"

เจ้าของผลงาน : นางสาวฉัตรชฎา สุตาลังกา
จำนวนผู้เข้าชม : 905 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2558

"ผิวแห้งคัน ในผู้สูงอายุ"

เจ้าของผลงาน : พญ.กิตตินันท์ สมุทรสินธุ์
จำนวนผู้เข้าชม : 292 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 0 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2560

"ผู้ด้อยโอกาส"

เจ้าของผลงาน : พรไพลิน เพ็งขะ
จำนวนผู้เข้าชม : 636 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2558

"มะพร้าวน้ำหอม" ส่งออก

เจ้าของผลงาน : ไพบูลย์ ศิลสว่าง
จำนวนผู้เข้าชม : 493 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2560

"วัสดุฉลาด" เพื่อการแพทย์ โดยทีม SMART Lab มจธ.

เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ
จำนวนผู้เข้าชม : 509 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2559

"ศิลปะร่วมสมัยไทย"

เจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
จำนวนผู้เข้าชม : 284 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 0 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2560

"สมุนไพร ผักเบี้ยใหญ่"

เจ้าของผลงาน : เด็กบ้านสวน
จำนวนผู้เข้าชม : 274 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 0 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2560

"สิทธิผู้พิการ"

เจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยธนบุรี
จำนวนผู้เข้าชม : 249 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2560

"หุ่นยนต์กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก"

เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ
จำนวนผู้เข้าชม : 431 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2559

"แผ่นเส้นใยนาโนผสมสารเควอร์ซิติน" เร่งการฟื้นคืนสภาพของเส้นประสาทหลังบาดเจ็บและการหายของแผลในภาวะเบาหวาน

เจ้าของผลงาน : น.ส. ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว
จำนวนผู้เข้าชม : 741 คน
จำนวนเอกสารดิจิทัล : 1 ไฟล์
วันที่เผยแพร่ : 2558
   

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710