ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ

หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ

         

        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (Indian Council of Social Science Research หรือ ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยอินเดียได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ โดย วช. และ ICSSR จะร่วมกันจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำการวิจัยในสาธารณรัฐอินเดีย และให้นักวิจัยอินเดียเดินทางเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ 

กองการต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

๑๙๖ ถนนพหลโยธิน  จตุจักร

กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙-๒๖๙๐ และ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๓ 

โทรสาร ๐-๒๕๖๑-๓๐๔๙

 

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710