ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์

หัวข้อข่าว : ประกาศทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์

 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักวิชาการให้กว้างไกลในระดับโลก  นโยบายดังกล่าวเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์ NRCT Official       e-Journal ด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่า ScienceAsia ต่อมา ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ใช้รูปแบบความร่วมมือในการจัดทำวารสารเพื่อจัดพิมพ์ NRCT Official e-Journal ด้านสังคมศาสตร์ โดยการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล โดยใช้ชื่อว่า Social Science Asia  ความร่วมมือรูปแบบใหม่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการในการจัดทำ NRCT Official e-Journal ให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและวงการวิชาการของไทยให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับโลก มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์โดยสามารถเข้าถึงได้ที่ เว็บไซต์ http://www.e-journal.nrct.go.th

                    จากผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ดังกล่าวข้างต้น  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำ NRCT Official e-Journal ด้านสังคมศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง ในปี งบประมาณ ๒๕๖๐ นี้ วช.ได้สนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนฯ จำนวน ๔ ทุน ทุนละ ๒๐๐,๐๐๐  บาท เพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ ๔ ( ปี ๒๐๑๘) จำนวน ๔ ฉบับ (ฉบับละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) ได้แก่ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม ฉบับที่ ๒ เดือนเมษายน ฉบับที่ ๓ เดือนกรกฎาคม และฉบับที่ ๔ เดือนตุลาคม

                   เพื่อให้ผู้สนใจสมัครขอรับทุนฯ ได้มีความเข้าใจในทุนอุดหนุนฯ  นี้มากขึ้น วช. จึงขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจงการให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ขึ้น   ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยผู้สนใจสามารถเข้าประชุมได้ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)  โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมชี้แจงได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๖๓๘๒ หรือ E-mail: sopawong_joy@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๗๐๖๗๐๗  ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710