เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อใช้งานระบบ ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE)

หัวข้อข่าว : เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อใช้งานระบบ ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE)

ติดต่อใช้งานระบบ ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE)

ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 709 , 710 และ 0-2579-2286

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710