แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ

หัวข้อข่าว : แบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710