THAI-EXPLORE

หัวข้อข่าว : THAI-EXPLORE

วช. ได้พัฒนาระบบห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE)   

http://www.thai-explore.net

ขอเชิญท่านสมาชิกในระบบ

EXPLORE 

เพื่ออัพโหลดข้อมูลผลงานวิจัยของท่าน โดยใช้เมนู "เข้าสู่ระบบ"

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710