ประชาสัมพันธ์ นักวิจัย ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไข

หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์ นักวิจัย ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไข

นักวิจัยแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของนักวิจัยให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งข้อเสนอการวิจัยแหล่งทุนต่าง ๆ

สำหรับการใช้ประกอบการพิจารณาข้อเสนอโครงการ