ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

หัวข้อข่าว : ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เรื่อง   “ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562”

------------------------------------

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการประกาศให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในรูปแบบความร่วมมือในการจัดทำวารสาร เพื่อจัดทำ NRCT Official e-Journal ด้านสังคมศาสตร์ โดยการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล ใช้ชื่อว่า Social Science Asia นั้น

บัดนี้ วช. ได้พิจารณาข้อเสนอขอรับทุนการจัดทำวารสารวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ทุน
ทุนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ดังต่อไปนี้

๑.      มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

หัวข้อ Business Management, Finance, and Marketing

โดย  ดร.อัปสร  มีสิงห์

๒.      สำนักงานกิจการยุติธรรม

หัวข้อ ModernJustice Administration and the Persisting  Forms of Crime

โดย นางสาวอรวรรณ ปานคง

๓.      วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวข้อ Minority Rights, Inequality, and Economic and Political Development in Asia

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัญญารัตน์  มีสุวรรณ  

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น ติดต่อทำสัญญาขอรับทุนได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๗๐๖, ๗๐๕, หรือ ๐๒-๕๗๙-๘๖๙๕

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710