การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยกับ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)

หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยกับ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยกับคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)" 

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร วช. 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710