60 ปี วช. พัฒนาประเทศไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

หัวข้อข่าว : 60 ปี วช. พัฒนาประเทศไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

ในโอกาสที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2562 กับความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 7 อย่างมั่นคง ในบทบาทขององค์กรหลักด้านการวางนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ในวาระที่ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา วช. พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม 

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710