ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561

หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561

 

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710