แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบ EXPLORE

หัวข้อข่าว : แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบ EXPLORE

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ
(Extraordinary Simple Public Library of Research Result : EXPLORE)
www.thai-explore.net
ศูนย์สารสนเทศการวิจัย (ศสจ.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กรุณากรอกแบบสอบถาม

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710