ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์

หัวข้อข่าว : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์

 

  แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ให้ผู้เสนอขอรับทุนจัดทำรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. รายละเอียดของผู้สมัครขอรับทุน

     ระบุ ชื่อ-สกุล คณะ/สำนัก/สถาบัน ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติด้านงานวิชาการ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวารสาร ผลงานอ้างอิง หรือผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอขอรับทุน

๒. รายละเอียดของวารสารที่เสนอขอรับทุน

           ผู้ขอรับทุนสามารถนำเสนอรายละเอียดของวารสารที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนในรูปแบบที่น่าสนใจ รวมถึงรูปแบบที่ต้องการได้ ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อบทความ ผู้เขียน และสถาบัน ที่คาดว่าจะนำมาตีพิมพ์ในวารสาร จำนวน ๖ บทความ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย และให้ระบุฉบับที่ต้องการเผยแพร่
(สามารถระบุได้มากกว่า ๑ ฉบับ)

-    Social Science Asia Vol.4 No.1 January 2019

-    Social Science Asia Vol.4 No.2 April2019

-    Social Science Asia Vol.4 No.3 July2019

-  Social Science Asia Vol.4 No.4 October2019

๓. รายละเอียดของบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการ

          โปรดระบุ ชื่อ-สกุล ประวัติการทำงาน ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่ผ่านมา ของแต่ละท่าน

๔. ผลงานที่อ้างอิง หรือผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอขอรับทุน

          โดยรับรองว่า “ ขอรับรองว่าเป็นความจริง และบทความในวารสารที่เสนอขอรับทุนนี้ ไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนเพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ และไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน ”

ข้อเสนอแนะในการจัดทำวารสารเพื่อขอรับทุน

1. หัวข้อบทความในวารสารทั้งฉบับควรมีเนื้อหาแนวทางเดียวกัน หรือมีธีม (theme) เดียวกัน

2. สารัตถะของบทความต้องเกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์

3. ผู้เขียนบทความในวารสารจะต้องมีความเป็นนักวิชาการ สามารถผลิตผลงานที่มีมาตรฐานทาง

วิชาการในระดับเดียวกับวารสารนานาชาติอันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

4. หัวข้อบทความต้องไม่เฉพาะเจาะจงเกินไป จนกระทั่งไม่มีประโยชน์ต่อความรู้ในวงกว้าง

5. การวิจัยควรเน้นความรู้ที่จะก่อเกิดประโยชน์แก่สังคม โดยใช้หลักสังคมศาสตร์หรือสหวิทยาการ

 

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710