ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
# ชื่อข่าว
1 เวปไซต์วารสารวิชาการ “Unisearch Journal”
2 ขอเชิญชวนคนไทย ร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19
3 แจ้งปิดบริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
4 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
6 ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562
7 พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยกับ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)
9 60 ปี วช. พัฒนาประเทศไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม
10 NRCT Research Gateway Mobile Application
11 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ “ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์” ประจำปี ๒๕๖๒
12 แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบ EXPLORE
13 NRCT School lunch
14 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)
15 1st ASEAN Coffee Industry Development Conference 2018 (ACID 2018)
  

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708