ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
# ชื่อข่าว
1 แจ้งปิดบริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
2 เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์รัชกาลที่ 10
4 ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562
5 พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
6 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยกับ คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR)
7 60 ปี วช. พัฒนาประเทศไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม
8 NRCT Research Gateway Mobile Application
9 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ “ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์” ประจำปี ๒๕๖๒
10 แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบ EXPLORE
11 NRCT School lunch
12 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)
13 1st ASEAN Coffee Industry Development Conference 2018 (ACID 2018)
14 แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม ภายใต้ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562
15 ระเบียบ : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560
  

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710