นำเข้าล่าสุด

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสมุนไพรไทยทางทันตกรรม : ยาสีฟันพริกพราน และน้ำยาบ้วนปากพริกพรานสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์

เจ้าของผลงาน : ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ
คำสำคัญ : พริกพราน, ยาสีฟัน, น้ำยาบ้วนปาก, เยื่อเมือกช่องปากอักเสบ, รังสีรักษา, เคมีบำบัด, การติดเชื้อราในช่องปาก
วันที่เผยแพร่ : 20 สิงหาคม 2561

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำมูล ปีที่1

เจ้าของผลงาน : เอริกา พฤฒิกิตติ
คำสำคัญ : ลุ่มน้ำมูล, การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, Future Earth, โครงการความร่วมมือไทย-จีน
วันที่เผยแพร่ : 20 สิงหาคม 2561

นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟนเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ

เจ้าของผลงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คเณศ วงษ์ระวี
คำสำคัญ : การต่อยอดผลงานวิจัย, กล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน, โบราณสถาน, โบราณวัตถุ, การอนุรักษ์
วันที่เผยแพร่ : 20 สิงหาคม 2561

รายการยอดนิยม

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 4,399 ครั้ง

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 4,256 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 3,881 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 3,827 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 3,599 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 3,563 ครั้ง

เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน : รชต มณีโชติ
คำสำคัญ : กลีบกระเทียม, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
จำนวนผู้เข้าชม : 3,262 ครั้ง

"น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
คำสำคัญ : สมุนไพรเบญกานี, ยางไม้ธรรมชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 3,035 ครั้ง

การผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำสำคัญ : ไบโอเอทานอล, วัสดุชีวภาพ
จำนวนผู้เข้าชม : 2,892 ครั้ง

บีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง

เจ้าของผลงาน : รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ
คำสำคัญ : บีตาแคโรทีน, มะม่วง
จำนวนผู้เข้าชม : 2,865 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

4,016 รายการ
ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
301
นิติศาสตร์
11
ปรัชญา
110
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
27
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
166
วิทยาศาสตร์การแพทย์
547
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
276
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
723
สังคมวิทยา
354
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
297
เศรษฐศาสตร์
429

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ คลังข้อมูลรายการผลงานวิจัย R&D Digital Gateway คลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน วิจัยก้าวใหม่ วช. Blogspot วิจัยก้าวใหม่ ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน TARR ระบบศุนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ ศูนย์ประชาคมอาเซียนรัฐสภา

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710