นำเข้าล่าสุด

การนำเสนอรูปแบบและกลยุทธ์การบริหารจัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค (A Proposed Model and Strategies for the Regional University Network Management)

เจ้าของผลงาน : ดร.วรชัย วิภูอุปรโคตร (Vorachai VIPHOOUPARAKHOT,Ph.D)
คำสำคัญ : รูปแบบและกลยุทธ์การบริหารจัดการเครือข่ายมหาวิทยาลัย, การบริหารเครื่อข่ายมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคอาเซียน, องค์ประกอบเครือข่ายมหาวิทยาลัย, ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคส่วนอื่นๆ, The POWERS-M : Model for the Regional University Network Managemen, Regional Engagement, the POWERS Strategies
วันที่เผยแพร่ : 22 ตุลาคม 2561

ผลของปัจจัยจากภายนอกต่อการแสดงออกของยีนเซสควิเทอร์ปีนซินเทส การผลิตสารเซส ควิเทอร์ปีนและฤทธิ์ควบคุมการเจริญของพืชอื่นในพลู

เจ้าของผลงาน : นางสาวกำไร วรนุช
คำสำคัญ : พลู, sesquiterpene production, sesquiterpene synthase gene expression, ฤทธิ์ควบคุมการเจริญของพืชอื่น
วันที่เผยแพร่ : 19 ตุลาคม 2561

การพัฒนาแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพพยาบาล

เจ้าของผลงาน : นางสาวสารนิติ บุญประสพ
คำสำคัญ : ความถนัดทางวิชาชีพพยาบาล, การตอบสนองข้อสอบพหุมิติ 2 องค์ประกอบ
วันที่เผยแพร่ : 19 ตุลาคม 2561

รายการยอดนิยม

E-Expert Application : โปรแกรมการสร้าง e-book บนอุปกรณ์มือถือ

เจ้าของผลงาน : ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท
คำสำคัญ : E-Expert, Application, e-book, อุปกรณ์มือถือ
จำนวนผู้เข้าชม : 4,890 ครั้ง

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน : มนตรี ค้ำชู
คำสำคัญ : ถั่วงอก, เครื่องเพาะถั่วงอก
จำนวนผู้เข้าชม : 4,518 ครั้ง

สมุนไพรไทย 22 ชนิดขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ

เจ้าของผลงาน : กานดา แสนมณี
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย, บัญชียาหลักแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 4,144 ครั้ง

LekObot เครื่องพิมพ์ 3 มิติจากรางลิ้นชักประกอบง่ายราคาประหยัด

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
คำสำคัญ : LekObot, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, รางลิ้นชัก
จำนวนผู้เข้าชม : 4,026 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการสอนสันติศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย

เจ้าของผลงาน : ดร.สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์
คำสำคัญ : รูปแบบการสอน, สันติศึกษา, สถาบันอุดมศึกษาไทย
จำนวนผู้เข้าชม : 3,797 ครั้ง

กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำสำคัญ : ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
จำนวนผู้เข้าชม : 3,763 ครั้ง

เครื่องแกะกลีบกระเทียมขนาดเล็กเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน : รชต มณีโชติ
คำสำคัญ : กลีบกระเทียม, ผลิตภัณฑ์การเกษตร
จำนวนผู้เข้าชม : 3,487 ครั้ง

"น้ำยาล้างแผลจากสมุนไพรเบญกานี" ฤทธิ์ฆ่าเชื้อและสมานแผลจากยางไม้ธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน : ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
คำสำคัญ : สมุนไพรเบญกานี, ยางไม้ธรรมชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 3,236 ครั้ง

หญ้าไผ่น้ำ สมุนไพรรักษาโรคไต เชียงใหม่

เจ้าของผลงาน : สุพัฒนา สุรินตา
คำสำคัญ : หญ้าไผ่น้ำ, สมุนไพร, โรคไต
จำนวนผู้เข้าชม : 3,141 ครั้ง

การผลิตไบโอเอทานอล จากวัสดุชีวภาพ

เจ้าของผลงาน : รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำสำคัญ : ไบโอเอทานอล, วัสดุชีวภาพ
จำนวนผู้เข้าชม : 3,078 ครั้ง

ผลงานทั้งหมด

4,349 รายการ
ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2561

ผลงานตามสาขาการวิจัย

การศึกษา
320
นิติศาสตร์
11
ปรัชญา
147
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
27
วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
193
วิทยาศาสตร์การแพทย์
571
วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
291
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
774
สังคมวิทยา
396
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
309
เศรษฐศาสตร์
459

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล วช. คลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR เครื่องมือช่วยสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ คลังข้อมูลรายการผลงานวิจัย R&D Digital Gateway คลังข้อมูลงานวิจัยอาเซียน วิจัยก้าวใหม่ วช. Blogspot วิจัยก้าวใหม่ ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน TARR ระบบศุนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ ศูนย์ประชาคมอาเซียนรัฐสภา

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710